Aanmelding & toelating

Aanmelding en toelating van leerlingen op onze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (so/vso), praktijkonderwijs (pro) en speciaal basisonderwijs (sbo)

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. De manier van toelaten van leerlingen tot onze (v)so- en sbo-scholen is daardoor anders geworden dan voorheen het geval was. Vanaf 1 januari 2016 geldt de nieuwe werkwijze ook voor de praktijkscholen.

 

Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband waarbij de gemeente hoort waarin u woont. Het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot het (v)so, sbo of pro. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de onderwijsbehoeften van het kind en de school. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat het kind het beste op zijn of haar plek is in het (v)so of sbo, dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Ouders krijgen altijd een afschrift van dit advies. Krijgt het kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het (v)so, pro of sbo.

 

Bent u een ouder/ verzorger en denkt u dat uw kind beter thuis is op een van de Respont-scholen? Gaat u dan in gesprek met de school van uw kind. U kunt de school van uw kind vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband dat hoort bij de gemeente waar u woont. De school kan u informeren over de procedure die het samenwerkingsverband volgt. Respont werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Walcheren         (Kind op 1)

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Oosterschelde (O3)

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (POZVL)

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOZ)

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Oosterschelde

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Reformatorisch Zeeland (Berseba)

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Reformatorisch Zeeland

 

Op bovenstaande is één uitzondering. Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs volgen op de (v)so-school van de zorginstelling waar Respont een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Zij hebben geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is om te voorkomen dat leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voordat zij onderwijs kunnen gaan volgen. Respont heeft op vier scholen een samenwerkingsovereenkomst met een zorginstelling: Acreon te Goes (samenwerking met Juvent), SO De Veste te Tholen (samenwerking met Juvent), De Vliethoeve te Kortgene (samenwerking met Juzt) en OdyZee (samenwerking met Emergis).

Voor Acreon geldt dat het samenwerkingsverband heeft besloten wél een toelaatbaarheidsverklaring af te geven.