Beleid

Beleidscyclus

Respont legt op bovenschools niveau haar plannen en ambities neer in een vierjaren strategisch beleidsplan (koersplan). De scholen maken een schoolplan, dat voor dezelfde periode van toepassing is. Jaarlijks wordt op basis van het strategisch beleidsplan en een analyse van de recente interne en externe ontwikkelingen een jaarbrief Respont gemaakt. De scholen doen ditzelfde op basis van hun schoolplan en de jaarbrief Respont, resulterend in een jaarplan per school. De pdca-cyclus en de methodiek van profiel en progressie wordt gebruikt bij het werken met de diverse plannen.

 

Klik hier voor het Koersdocument 2016-2020 van Respont.

 

Beleidsdocumenten

Respont heeft beleid vastgelegd op een aantal gebieden. Het gaat met name om wettelijk verplicht beleid op het gebied van bijvoorbeeld (meerjaren)formatie, klachten, interne overplaatsing, (meerjaren)begroting, scholing en arbo-zaken.

Respont sluit voor wat betreft het beloningsbeleid aan bij de mogelijkheden die de CAO PO en de CAO VO daarvoor bieden.

Medewerkers van Respont kunnen de beleidsdocumenten op het extranet downloaden.