Beleid

Beleidscyclus

Respont legt op bovenschools niveau haar plannen en ambities neer in een vierjaren strategisch beleidsplan. De scholen maken een schoolplan, dat voor dezelfde periode van toepassing is. Jaarlijks wordt op basis van het strategisch beleidsplan en een analyse van de recente interne en externe ontwikkelingen een jaarbrief Respont gemaakt. De scholen doen ditzelfde op basis van hun schoolplan en de jaarbrief Respont, resulterend in een jaarplan per school. De pdca-cyclus en de methodiek van profiel en progressie wordt gebruikt bij het werken met de diverse plannen.

 

Respont heeft beleid vastgelegd op een aantal gebieden. Het gaat met name om wettelijk verplicht beleid op het gebied van bijvoorbeeld (meerjaren)formatie, klachten, interne overplaatsing, (meerjaren)begroting, scholing en arbo-zaken. Voor wat betreft het beloningsbeleid sluit Stichting Respont aan bij de CAO PO, CAO VO en de CAO bestuurders VO.

Medewerkers van Respont kunnen de beleidsdocumenten op het extranet downloaden.

Klik hier voor de Gedragscode van Stichting Respont.