Klokkenluidersregeling

Met de komst van de Wet huis voor klokkenluiders (1 juli 2016) zijn werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Dit geldt ook voor schoolbesturen. In het voortgezet onderwijs geldt sinds 2011 de Meldingsregeling vermoeden van misstanden. De meldingsregeling moet scholen helpen op integere wijze te functioneren en bevorderen dat misstanden in de organisatie daadwerkelijk worden gemeld. Het gaat dan om zaken waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, de veiligheid van personen of om strafbare feiten en schending van wet en regelgeving. In de regeling staat onder andere:

  • wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand;
  • wat de procedure is bij het melden van een misstand;
  • bij welke functionaris(sen) het vermoeden van een misstand gemeld moet worden;
  • de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen.


Download hier onze klokkenluidersregeling.