Koersplan

Koersplan 2020-2024 'Wat bezielt ons?'

Op basis van talent en bezieling werken aan de bedoeling


In het Koersplan zet Respont de lijnen uit voor de komende vier kalenderjaren. Bepalend voor de inhoud zijn de antwoorden op de vragen: “waar willen we uitkomen, waarom willen we dat en hoe gaan we dat doen?”. Daarbij is het van belang dat we steeds helder voor ogen hebben en houden wat het bestaansrecht van Respont en haar scholen is. Weten waarom en waarvoor we het doen, weten wat onze bedoeling is en wat ons bezielt en dat elke dag opnieuw. Dat is van belang voor Respont, voor de teams en voor de individuele medewerker. Voor de individuele medewerkers is het bijzonder waardevol wanneer zij zich persoonlijk kunnen verbinden met de bedoeling van de school en van Respont en ervaren dat ze daar op basis van hun drijfveren/bezieling en hun vakmanschap/talent een waardevolle bijdrage aan leveren.


Kinderen en jongeren met specifieke onderwijsvragen en/ of zich bevindend in kwetsbare posities, zullen er ook in de komende jaren zijn. Afgaande op de afgelopen jaren zal het aantal niet snel afnemen en zal de intensiteit en de complexiteit van de vragen eerder toe- dan afnemen. Het is dan ook van groot belang dat de expertise ten behoeve van het onderwijs aan hen behouden en geborgd blijft en dat nieuwe expertise ontwikkeld kan worden. Een deel van hen volgt onderwijs in onze scholen, een ander deel in scholen voor niet specialistisch onderwijs, of volgt geen onderwijs. In de beschrijving van haar identiteit maakt Respont duidelijk voor hen allen van betekenis te willen zijn.


Leidend in de koers van Respont is dan ook: optimale omstandigheden realiseren waarin optimale ontwikkeling en kansen voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsvragen en jongeren in kwetsbare posities mogelijk is. Respont realiseert dit door de inzet van haar expertise in de klas, in onze scholen en op alle plaatsen in Zeeland waar de expertise kan bijdragen.


Uiteraard is de realisatie daarvan alleen mogelijk door goede samenwerking met netwerkpartners. Met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de daaraan verbonden schoolbesturen, met de partners in de zorg voor jeugd, ggz, kinderopvang, met gemeenten, mbo en ho in Zeeland. Respont zal blijvend meewerken aan en investeren in een situatie waarin passend onderwijs zo thuisnabij mogelijk beschikbaar is, ontwikkeld,
georganiseerd en gedeeld kan worden.  Voor Respont is daarbij van groot belang dat de kwaliteit van onderwijs kan blijven worden gegarandeerd.  

De centrale thema’s

Uitgaande van onze opdracht en ontwikkelingen komen er voor de komende jaren zes centrale thema’s naar voren. Thema’s waarop Respont zich in de komende jaren wil richten. Deze thema’s zijn geformuleerd als ambities, waaraan per thema concrete doelen zijn gekoppeld. 

  • Het onderwijs in onze scholen is van hoge kwaliteit, is aanvullend, toekomstgericht en toekomstbestendig.
  • Het onderwijs wordt verzorgd, ondersteund en gefaciliteerd door duurzaam inzetbare medewerkers.
  • Er zijn voldoende medewerkers in alle functies.
  • De cultuur en de bedrijfsvoering  is ondersteunend aan de inhoudelijke ontwikkelingen.
  • Respont draagt optimaal bij aan de realisatie van de doelen van passend onderwijs, aan participatie en aan integratie.
  • Respont neemt initiatieven/werkt samen met haar partners aan een situatie waarin optimale ontwikkeling en kansen voor leerlingen met een specifieke onderwijsvraag en jongeren in kwetsbare posities mogelijk is, zowel gedurende de schoolperiode als daarna.

De scholen verbinden de koers die in dit plan is uitgezet met de koers van hun school. Het schoolplan 2020-2024 vormt daarvan de neerslag: in de schoolplannen en op de scholen wordt de uitwerking zichtbaar. Zo bundelen we onze krachten. Een gezamenlijke richting met ruimte voor schoolspecifieke invulling. De scholen werken samen en versterken elkaar.


Vanuit dit koersplan wordt jaarlijks na  analyse een jaarplan afgeleid voor de hele stichting; de zogenaamde jaarbrief Respont. De scholen leiden na analyse vanuit het schoolplan en de jaarbrief eveneens een jaarplan af.


Klik hier om het koersplan te downloaden.