Kwaliteitsbeleid

Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat bij Respont voorop. Onze leerlingen krijgen in een veilige leeromgeving kwalitatief goed onderwijs middels onderwijszorgarrangementen die zijn afgestemd op ieders individuele mogelijkheden. Respont werkt daarbij intensief samen met ouders, andere vormen van onderwijs,  zorginstellingen en het bedrijfsleven.

 

Respont verzorgt ‘extra onderwijszorg’, dat wil zeggen: bepaalde vormen van onderwijs en zorg die de basiszorg overstijgen, door flexibele inzet van expertise en voorzieningen. Onderdeel van de extra onderwijszorg is het  ondersteunen van scholen (met basiszorg) binnen de samenwerkingsverbanden i.v.m. de beweging van curatieve naar meer preventieve onderwijszorg in de basiszorg.

 

We willen dat alle scholen van Respont onder het regulier toezicht van de Inspectie van het Onderwijs vallen, ofwel een basisarrangement hebben. Dit betekent dat de scholen minimaal voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit de overheid.

 

In de kwaliteitskaarten van Respont heeft Respont haar visie op goed onderwijs  uitgewerkt: De scholen van Respont zorgen systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ze beschikken over een cyclisch systeem van leerlingenzorg en zorgen voor een passende begeleiding van de leerlingen waarbij ambitieuze doelen gesteld worden. De scholen hanteren een leerstofaanbod voor de schoolse vakken en de leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken.

 

Het (ortho-)pedagogisch-didactisch handelen van de leraren leidt tot een veilige en motiverende omgeving en ondersteunt het leren van de leerlingen.

 

In de scholen bestaat een cultuur van opbrengstgericht werken. Die cultuur is erop gericht de leerresultaten van alle leerlingen te optimaliseren door de vorderingen van leerlingen systematisch te volgen en te verbeteren. De resultaten van de leerlingen op het gebied van de schoolse vakken liggen tijdens de schoolperiode ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht.

Visie op kwaliteitszorg: wat willen we bereiken?

Respont heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in kwaliteitsbeleid en de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. In de komende tijd zal geïnvesteerd worden in het verder ontwikkelen en positioneren van kwaliteit als integraal onderdeel van onze organisatie. Kwaliteitszorg betreft zowel de primaire opdracht als de secundaire processen daar omheen en de samenhang daartussen. Respont vindt kwaliteitszorg van groot belang, omdat het doel van onze kwaliteitszorg is de secundaire processen en het primaire proces beter te laten verlopen. Respont beoogt door de eigen kwaliteit voortdurend te meten, te verbeteren en te verantwoorden, het onderwijs en de tevredenheid over het functioneren als opleidende en kwalificerende organisatie te verbeteren. De kwaliteitsbeleving van onze klanten en belanghebbenden is van groot belang.

 

Respont ziet kwaliteitszorg als ‘het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Het gaat om het beantwoorden van de volgende vijf vragen:

 

  1. Doen we de goede dingen?
  2. Doen we de dingen goed?
  3. Hoe weten we dat?
  4. Vinden anderen dat ook?
  5. Wat doen we met die kennis en informatie?

 

Respont en haar scholen zorgen systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het management stuurt de kwaliteitszorg aan en kwaliteit(-s denken) is gemeengoed voor alle medewerkers van Respont. Er wordt planmatig gewerkt volgens de PDCA-cyclus op alle niveaus en er wordt een integraal systeem van kwaliteitszorg gebruikt.  Er is sprake van een intern toezicht gericht op aansturing, monitoring en borging. Op schoolniveau wordt jaarlijks systematisch de kwaliteit van de opbrengsten geëvalueerd en er worden trendanalyses uitgevoerd. Ook evalueren de scholen structureel het leren, het onderwijzen en de leerlingenzorg. Respont en de scholen rapporteren aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.