Strategisch beleidsplan

Koersdocument 2016-2020 'Leren in de wereld van morgen'

We leiden onze kinderen op om succesvol te worden in de wereld van gisteren, terwijl ze moeten leren om gelukkig te worden in de wereld van morgen. In het koersdocument 2016-2020 ‘Leren in de wereld van morgen’ beschrijft Stichting Respont de richting waarin de organisatie zich de komende vier jaar wil ontwikkelen.


Niemand kan in de toekomst kijken. In een wereld die zo snel verandert als de onze, kunnen we amper voorspellen hoe volgend jaar er uitziet, laat staan hoe de wereld er over 20 jaar uitziet. We kunnen kinderen dus niet de benodigde oplossingen meegeven voor de problemen van de toekomst. Maar we kunnen ze wel leren om op een bepaalde manier te denken, om samen te werken en samen te leven, zodat ze later in staat zullen zijn om op een zinvolle en effectieve manier de problemen van hun tijd te tackelen. Ons onderwijs zal jonge mensen afleveren die hun passie en talent willen gebruiken om een bijdrage te leveren aan de wereld en die dat ook kunnen omdat ze geleerd hebben hun creativiteit aan te boren en ‘out of the box’ te denken. Ze zijn vertrouwd met hun interne kompas en zijn in staat om van daaruit hun leven en de wereld vorm te geven.

 

Centraal in dit koersdocument staat dan ook het doorontwikkelen van ons onderwijs naar onderwijs voor de toekomst. Uitgaande van de maatschappelijke opdracht die Respont heeft wordt de koers voor de komende vier jaar beschreven. De wijze waarop Respont uitvoering geeft aan haar maatschappelijke opdracht is bepalend voor het bestaansrecht. Het document geeft antwoord op de vragen ‘Waarom bestaat Respont?’ en ‘Wat hebben we bereikt in 2020?’.  


Om die vragen te kunnen beantwoorden hebben we de ontwikkelingen in de samenleving in beeld gebracht. Daarnaast hebben we ook naar binnen gekeken en onze sterke punten en verbeterpunten benoemd. De beschrijving en de analyse daarvan vindt u in hoofdstuk 4. De visie en missie worden beschreven in hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 5 staan de hoofdlijnen van strategie en beleid.


Respont is een onderwijsbestuur. Onderwijs en ondersteuning staan dan ook centraal. Voor de komende jaren zijn drie speerpunten gekozen die binnen de scholen van Respont vorm en inhoud zullen krijgen. Zij geven richting aan de onderwijskundige ontwikkeling, daarbij voldoende ruimte biedend voor de schoolspecifieke invulling en uitwerking. De speerpunten worden beschreven in hoofdstuk 6A.  


Het beleid m.b.t. onderwijs(kwaliteit)  is gericht op de versterking  van het primaire proces van onze scholen en Qwestor. De andere beleidsterreinen zijn gericht op de ondersteuning, facilitering en toekomst-bestendigheid daarvan. De uitwerking van de koers m.b.t. de bedrijfsvoering staat in hoofdstuk 6B.


De scholen verbinden de koers die in dit plan is uitgezet met de koers van hun school. Het schoolplan 2016-2020 vormt daarvan de neerslag: in de schoolplannen en op de scholen wordt de uitwerking zichtbaar. Zo bundelen we onze krachten. Een gezamenlijke richting met ruimte voor schoolspecifieke invulling. De scholen werken samen en versterken elkaar.


Vanuit dit koersplan wordt jaarlijks na  analyse een jaarplan afgeleid voor de hele stichting; de zogenaamde jaarbrief Respont. De scholen leiden na analyse vanuit het schoolplan en de jaarbrief eveneens een jaarplan af.


Klik hier om het koersplan te downloaden.