Visie

Onze visie ... waar staan we voor?

Leidende principes


We werken vanuit een gedeelde visie. Deze visie is uitgewerkt in vier leidende principes die ons gedrag sturen, onze cultuur bepalen en die aangeven wat men van ons kan verwachten. Vertrouwen, verbinding, vakmanschap en inspiratie, daar gaat het wat ons betreft om. We zien deze leidende principes als gereedschappen om gegeven onze context de missie te kunnen realiseren. 


1. Vertrouwen

Wij willen samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen. We gaan uit van de positieve intenties en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van onze medewerkers, van de ouders/verzorgers en van onze partners. Wij geloven in de kracht van vertrouwen. Vertrouwen geven is een van de meest motiverende factoren in opvoeding en samenwerking. Het tilt mensen naar een hoger plan. Wij benadrukken vooral wat onze leerlingen kunnen. Door leerlingen vertrouwen te geven, hoge (maar realistische) verwachtingen te hebben en in hun kwaliteiten te geloven, brengen wij onze leerlingen in de positie om hun eigen kracht en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij hebben vertrouwen in het vakmanschap en de positieve intenties van de medewerkers. Ook zij komen optimaal tot hun recht in een klimaat van vertrouwen. Daarom hebben zij professionele ruimte, werken we aan zelforganisatie en aan zelfregie en hebben we gekozen voor het principe ‘waarderend leiderschap’.

 

2. Verbinding

Wij streven naar een situatie waarin medewerkers zich individueel en als team inhoudelijk verbinden en verbonden voelen aan hun school en aan Respont. Waarin medewerkers met en van elkaar leren, actief betrokken worden in besluitvormingsprocessen, eigenaarschap ervaren en worden uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het werk en voor het team. De diversiteit qua types en soorten scholen binnen Respont is groot. Dat is een kracht, vooral wanneer de scholen op inhoud de verbinding met elkaar, met andere scholen, met de kinderopvang en met de zorg realiseren.

We zoeken actief de verbinding met interne en externe belanghebbenden.

 

3. Vakmanschap

Wij onderscheiden ons door onze geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, leren, gedrag en zorg. Daardoor zijn wij in staat oplossingen aan te reiken voor nagenoeg alle specifieke onderwijsondersteuningsvragen op het gebied van leren en gedrag. We zijn bieden specialistisch onderwijs, in eerste instantie gedragen door de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs, het primaire proces. Maar uiteraard ook door de medewerkers die de voorwaarden scheppen voor dit onderwijs. Wij vertrouwen op en hebben vertrouwen in het vakmanschap van onze medewerkers.

We stemmen onze begeleiding af met ouders en partners in het reguliere onderwijs, (jeugd)zorg en kinderopvang. We delen onze kennis met het reguliere onderwijs en richten ons op professionalisering van dat onderwijs en de daaraan gerelateerde organisaties. Respont is een professionele, lerende organisatie, die medewerkers optimaal wil laten functioneren, zodat leerlingen daar optimaal van kunnen profiteren.


4. Inspiratie

Het is voor medewerkers bijzonder waardevol wanneer zij zich persoonlijk kunnen verbinden met de bedoeling van de school/Respont en ervaren dat ze daar, op basis van hun bezieling en vakmanschap, een waardevolle bijdrage aan leveren. Deze zingeving en bevlogenheid werken niet alleen door in de manier waarop zij hun werk invullen, maar ook op hoe zij in de andere domeinen van hun leven opereren en de wijze waarop ze in het leven staan.