College van bestuur

Het college van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor al datgene dat in de organisatie plaatsvindt. Bij het overdragen van taken gaat het voornamelijk om de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleidsplan en de dagelijkse gang van zaken in de scholen.

 

Het college van bestuur werkt vanuit een bestuurlijk kader, waarin het richtinggevende uitspraken doet voor de verschillende beleidsterreinen. Deze uitspraken vormen de uitgangspunten voor het strategisch beleidsplan. De voorzitter van het college van bestuur stelt na overleg met het directeurenoverleg en na goedkeuring door de raad van toezicht dit strategisch beleidsplan vast. Het college van bestuur toetst dit beleidsplan vervolgens marginaal aan het bestuurlijk toetsingskader. Na marginale toetsing door het bestuur kan fiattering volgen. Door middel van evaluatie van de realisering van de doelen wordt de uitvoering van het beleid gevolgd en zo nodig bijgesteld. Ter uitvoering van het strategisch beleidsplan wordt een bestuurscontract opgesteld tussen de raad van toezicht en het college van bestuur, waarin afspraken worden gemaakt over resultaten, voorwaarden en verantwoording.

 

In de statuten van de stichting en in het Reglement college van bestuur zijn de taken en bevoegdheden van het college van bestuur vastgelegd. De leden van het college van bestuur wordt in functie benoemd door de raad van toezicht. De voorzitter van het college van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en het uitvoeren van het strategisch beleidsplan. Het college van bestuur is belast met de zorg voor de bestuurlijke dagelijkse gang van zaken en woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Eventueel kan de raad van toezicht ook besluiten af en toe te vergaderen zonder het college van bestuur. Het college van bestuur sluit managementcontracten af met de directeuren, ter uitvoering van het strategisch beleidsplan en de schoolplannen van de scholen.

Stichting Respont werkt met de Code voor Goed Bestuur PO. Klik hier om de code te downloaden.

 

Stichting Respont heeft een eenhoofdig college van bestuur:

 

Dhr. Th. J. Hut

Voorzitter college van bestuur