Medezeggenschap

Algemeen

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) bestaat uit een aantal leden edie worden afgevaardigd door de scholen welke aangesloten zijn bij Respont. Het betreft per school één personeels- en één ouderlid. Respont heeft twee GMR-en: één voor het praktijkonderwijs en één voor de sbo- en (v)so-scholen.

 

Algemene doelstellingen GMR

  • We willen zowel de belangen van de leerlingen (via de oudergeleding) als de belangen van het personeel (via de personeelsgeleding) behartigen.
  • We willen een spreekbuis zijn voor de achterban en een vertaalslag maken naar de achterban. Op deze manier willen wij invloed uitoefenen om dat wat er leeft te vertalen in beleid.
  • We willen de betrokken organen prikkelen om mee na te denken over de gang van zaken binnen Respont.
  • We willen ons perspectief verbreden. Op deze manier kunnen we veranderingen die verbeteringen zijn, tot stand brengen.
  • We willen een contactorgaan zijn tussen het college van bestuur, directeuren, de teams van de scholen en de ouders en zodoende een paraplufunctie uitoefenen.

Instemming en adviesrecht

De personeelsgeleding en de oudergeleding van de GMR-en hebben over bepaalde onderwerpen instemmings- of adviesrecht. Voor bepaalde onderwerpen heeft de hele GMR instemmings- dan wel adviesrecht. De instemmings- en advies-bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u vanzelfsprekend direct contact opnemen met de ouders of leerkrachten die zitting hebben in deze GMR.  Of mail naar: GMR@respont.nl . De notulen van de GMR zijn via de leden van de GMR op alle locaties opvraagbaar. 

Jaarverslag

Klik hier voor ons laatste jaarverslag. 

Vergaderdata 2020-2021

 6-10, 17-11, 1-2, 19-4, 21-6

 

Leden GMR-en 2020-2021

 

Naam

School

Ouder/personeel

Irene Dupont

De Wissel (PRO)

Personeel

Danielle Hermans

De Wissel

Ouder

Jochum de Kort

Het Bolwerk (PRO)

Personeel / voorzitter GMR PRO

Vacature

Het Bolwerk

Ouder

Johan Lefeber

De Sprong (PRO)

Personeel

Vacature

De Sprong

Ouder

Sabine Bout

Het Springtij (SBO)

Personeel

Vacature

Het Springtij

Ouder

Vacature

De Tweern (SBO)

Personeel / voorzitter GMR SBO/(V)SO

Judith Koole

De Tweern

Ouder

Janita Quist

(vervanger Hanneke van Mechelen)

De Veste (SBO)

Personeel

Vacature

De Veste

Ouder

Marga Baeck

De Springplank (SBO)

Personeel

Vacature

De Springplank

Ouder

Ceriel van Laar

Asteria College (VSO)

Personeel

Vacature

Asteria College

Ouder

Henk Treurniet

VSO De Argo

Personeel

Vacature

VSO De Argo

Ouder

Lydie Lueks

SO Keurhove

Personeel

Vacature

SO Keurhove

Ouder

Hester Paaimans

OdyZee College (SO/VSO)

Personeel

Vacature

OdyZee College

Ouder

Vacature

Vliethoeve/ Acreon

Ouder

Vacature

Vliethoeve/ Acreon

Personeel

 

 

 

Janet Meliefste

 

 Notuliste (geen lid GMR-en)

Theo Hut

 

 College van bestuur (geen lid GMR-en)