Raad van toezicht

De raad van toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het college van bestuur. De raad heeft de volgende taken: goedkeuring van strategisch beleidsplan, begroting en jaarrekening; wettelijke verplichtingen waaronder o.a. het aanwijzen van de accountant; advies- en klankbord functie voor de bestuurder; werkgever voor de bestuurder.

 

In de statuten van de stichting en in het Reglement raad van toezicht zijn de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht vastgelegd.

 

Momenteel bestaat de raad van toezicht uit de volgende personen:

 

dhr. De Vries (voorzitter)

mevr. Verhoeven

dhr. Wevers

dhr. Van Stel